سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه نقی لو – دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست شناسی گیاهی، دانشکده علوم ط
محمدرضا دادپور – استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
غلامرضا گوهری – دانشجویدکتری باغبانی

چکیده:

Osteospermum گیاهی علفی یک یا چند ساله از تیره کاسنی و مشتمل بر حدود ۵۰ گونه است که بومی آفریقا می‌باشد. این گیاه به واسطه گل‌های نمایان و زیبا از گونه‌های زینتی شناخته شده است. در مطالعه حاضر، بررسی آغازش و نمو گل آذین کلاپرک واجد دو نوع گلچه در همیشه بهار توسط میکروسکوپ نوری بازتابشی انجام گرفت. بدین منظور، جوانه‌های گل در سنین و اندازه‌های متفاوت جمع آوری شدند و در فیکساتور FAA تثبیت گردیدند. پس از ۲۴ ساعت نمونه‌ها شستشو داده شدند و آبگیری آنها در محلول اتانل ۷۰% و سپس ۹۵% انجام یافت. رنگ آمیزی نمونه‌ها در محلول ۱/۰% نیگروزین در اتانل ۹۵% انجام شد. نمونه‌ها به وسیله میکروسکوپ انعکاسی مطالعه گردیدند. نتایج حاصل نشان داد که مریستم رویشی گسترش یافته و برگکها را با الگوی مارپیچی تولید نمود. آغازه گلچه، ابتدا در قاعده داخلی‌ترین برگکها ظاهر شد. به استثناء گلچه های کناری که دیرتر ظاهر گردید، آغازش گلچه ها با روندی رو به مرکز پی گیری شد. با وجود شباهت دو نوع گلچه در مرحله آغازش اندام‌ها، تفاوت‌های اساسی در جریان نمو گل بین گلچه های کناری و مرکزی مشاهده گردید. رشد آغازه پرچمی در جریان نمو گلچه های کناری متوقف شد، در حالیکه در گلچه های مرکزی رشد هر دو آغازه پرچم و برچه به صورت طبیعی صورت گرفت. علیرغم این، در گلچه های مرکزی هیچ تخمکی در داخل تخمدان تمایز نیافت. بنابراین، گلچه های پیرامونی ماده و گلچه های مرکزی به لحاظ عملکردی نر می‌باشند.