سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید سعید مدرس نجف آبادی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی اراک
احمد حیدری – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

چکیده:

کنه تارتن دولک های T. Urticae از مهمترین آفات لوبیا در کشور میباشد که خسارتهای کمی و کیفی زیادی وارد می کند. استقرار این آفت در سطح زیرین برگ ها و وضعیت پوش گیاهی در مزارع لوبیا باع کاه کارآیی روشهای رای سم پاشی سم پاش های لانس دار شده است. در این آزمای که طی سالهای ۱۳۸۵-۱۳۸۶ در منطقه خمین اجرا گردید، تأثیر شش سم پاش مختلف در دو غلظت متفاوت از سم کنهک نیسورون در چهار تکرار بررسی شد. سم پاش های بکاررفته، عبارت بودند از:۱۰۰ لیتری لانس دار فرقونی اتومایزر با هد معمولی، اتومایزر با هد الکترواستاتیک، اتومایزر با هد میکرونی، کتابی پشتی تلمبه از بغل و میکرونر بومدار پشتی که به همراه شاهد بدون سمپاشی در دو غلظت ۰/۵ و ۰/۳ لیتر در هکتار از کنه ک نیسورون در قالب طرح فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی، مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه برداری از جمعیت کنه در فواصل یک روز قبل از سمپاشی و بترتیب ۲۸،۲۱،۱۴،۷،۵،۳،۱ روز بعد از هر سمپاشی صورت گرفت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد، که سمپاش پشتی اتومایزر با هد الکترواستاتیک، با ایجاد ۸۳/۷ درصد تلفات در جمعیت کنه لوبیا، بیشترین تاثیر را در کنترل آفت داشته در حالیکه، سمپاش میکرونر بومدار پشتی، با ایجاد ۲۳/۴ درصد کمترین تاثیر را در کنترل جمعیت کنه داشته است. بر این اساس سمپاش پشتی اتومایزر با هد الکترواستاتیک به دلیل مصرف حداقل محلول سمی در هکتار و بیشترین تاثیر در تلفات کنه، به عنوان موثرترین سمپاش جهت کنترل کنه تارتن دولکهای لوبیا توصیه میشود.