سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرنوش برازش – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
عباس چرچی – عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدعلی گنجویان – ، عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:

محدوده شهرستان بهبهان در استان خوزستان، در بخش انتهایی زاگرس چین خورده به سمت جنوب غرب ایران با عرض جغرافیایی’۳۰ و º۳۰ تا ’۰۰ و º۳۱ شمالی و طول جغرافیایی ’۰۰وº۵۰ تا ’۳۰ و º۵۰ شرقی با مساحت حدود ۲۵۰۰ کیلومتر مربع از مناطق فعال تکتونیکی بوده که اخیراً حرکات تکتونیکی و لرزه ای در آن رخ داده است. به منظور تهیه نقشه های پهنه بندی خطر زلزله ، انجام پژوهش ها و بررسی های نئوتکتونیکی و تکتونیک فعال مفید می باشد. بررسی عوارض ژئومورفولوژی ساختمانی و اندازه گیری شاخص های ژئومورفیکی رودخانه ها و پیشانی کوهستان ها از بهترین روش های ارزیابی تکتونیک فعال و نئوتکتونیک می باشد. برای تهیه نقشه های مختلف مرتبط با نئوتکتونیک و تحلیل های ژئومورفولوژیکی محدوده مطالعاتی از نقشه رقومی ارتفاع (Dem) محدوده بهبهان همزمان با مشاهدات و مطالعات صحرایی و تکنیک های مدرن سیستم اطلاعات جغرافیایی صورت گرفته است . شاخص های ژئومورفیک طول-گرادیان رود (شاخص SL) ، نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره (شاخص Vf) ، و پیچ و خم پیشانی کوهستان (شاخص Smf) ، از ابزارهای پایه و کارآمد برای تشخیص درجه فعالیت تکتونیکی در این مقاله می باشند. بدین منظور نقشه تهیه شده از این شاخص ها با استفاده از مدل رقومی ارتفاع محدوده بهبهان در محیط نرم افزار GIS تهیه گردید. با استفاده از تحلیل نرم افزاری، هم پوشانی سه لایه اطلاعاتی SL ، Vf و Smf انجام گرفت و سپس نقشه پهنه بندی تکتونیک فعال بصورت کمی در ۵ رده تهیه شد که شامل فعالیت تکتونیکی از فعالیت کم تا خیلی فعال می باشند. نتیجه بدست آمده از نقشه پهنه بندی نئوتکتونیکی تهیه شده از سه لایه اطلاعاتی SL ، Vf و Smf ، افزایش میزان فعالیت تکتونیکی را از شمال غرب به سمت جنوب شرق نشان می دهد