سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم سلطانی مدح – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
حمید رجبی معماری – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
داریوش نباتی احمدی – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
امیر سیاهپوش – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چکیده:

خرفه یک گیاه یکساله گوشتی و آبدار است که بومی ایران و بین النهرین می باشد که محتوی مقدار بالایی ازاسیدهای چرب امگا- ۳ و ویتامین های آنتی اکسیدانت است. کسب اطلاع از فاصله ژنتیکی در بین افراد یا جمعیت ها و آگاهی از روابط خویشاوندی گونه های مورد نظر در برنامه های اصلاحی، امکان سازمان دهی ژرم پلاسم و نمونه گیری موثر از ژنوتیپ ها را فراهم می سازد. هدف از این مطالعه بررسی تنوع ژنتیکی ۱۳ ژنوتیپ بومی خرفه بود که از مناطق مختلف کشور جمع آوری شده بود. جمع آوری صفات مورفولوژیکی (وزن تر، وزن خشک، تعداد میانگره، ارتفاع بوته، قطر ساقه، وزن تر چین دوم، وزن خشک چین دوم، شاخص سطح برگ، وزن هزار دانه، تعداد دانه در کپسول، تعداد کپسول در بوته، عملکرد حاصل از ۱۰ کپسول، میزان ترکیبات فنلی تام، اندازه گیری ظرفیت آنتی اکسیدانتی کلروفیلa کلروفیلb و کاروتنوئید) در مراحل رشدی مختلف برای بررسی عملکرد هر ژنوتیپ انجام شد. آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد و تجزیه وتحلیل های آماری شامل تجزیه واریانس داده ها و مقایسه میانگین با استفاده از نرم افزار های MSTATC و SPSS برای ژنوتیپ های مورد مطالعه صورت گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که بین ژنوتیپ ها از نظر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی و عملکرد آنها در شرایط اهواز تفاوت وجود دارد. با توجه به این که خرفه یک نوع سبزی است که برگ های آن استفاده میشود مشاهده می کنیم که ژنوتیپ ها از این نظر با هم اختلافی ندارند و در یک گروه مقایسه ای قرار گرفته اند