سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیرا باغبان طبیعت – دانشجوی فوق لیسانس گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، پ
میرحسن رسولی صدقیانی – استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، پردیس ناز ل
ابراهیم سپهر – استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، پردیس ناز ل
بابک عبدالهی مندولکانی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه،

چکیده:

فلزات سنگین آلاینده های خطرناکی برای محیط زیست و سلامت انسان به شمار می آیند. در این آزمایش، پتانسیل ژنوتیپ‌های مختلف گندم در جذب روی در راستای حفظ کیفیت زیست محیطی خاک در شرایط گلخانه ای مورد مقایسه قرار گرفت. بدین منظور آزمایش گلخانه ای در قالب طرح فاکتوریل کاملا تصادفی با ۱۰ ژنوتیپ مختلف گندم و دو سطح کودی (شاهد یا بدون کود و سطح ۵ میلی گرم در کیلوگرم روی) با سه تکرار به مدت ۴ ماه در دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۸۹ انجام گرفت. گیاهان در گلدانهای پلاستیکی کشت شده و بعد از اتمام دوره رشد شاخساره و ریشه آنها جهت اندازه گیری وزن خشک آنها برداشت شد. نتایج نشان داد که بین ژنوتیپهای گندم از نظر روی کارایی اختلاف وجود دارد. بیات با ۱۱۹ درصد بیشترین و کرج۲ با ۰۹/۹۷ درصد کمترین روی کارایی را در بین ارقام داشت. وزن خشک شاخساره در شرایط کمبود روی، در تمام ارقام بجز کرج۲ افزایش یافت. وزن خشک ریشه نیز در شرایط کمبود روی و در تمامی ارقام به غیر از گلستان افزایش یافته بود. در شرایط کمبود روی کاهش نسبت وزن خشک شاخساره به ریشه، در رقم‌های آزادی و گلستان به‌ترتیب بیشترین و کمترین مقدار بود. نتایج این آزمایش نشان می دهد که با انتخاب و شناسایی ارقام روی-کارای گندم جهت کشت در خاکهای دچار کمبود روی می توان در کاهش قسمتی از مشکلات زیست محیطی ناشی از افزایش بی رویه کودهای شیمیایی سهیم شد