سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن مرکزی – دانشجوی کارآفرینی

چکیده:

فناوری ارتباطی از مولفه های اصلی کارآفرینی هر کشور در حال توسعه ای به شمار می آید. در این میان، امروزه شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یکی از مصادیق رسانه های نوین، از زوایا و بسترهای گوناگونی به ایفای در این حوزه پرداخته اند. شبکه های اجتماعی مجازی، در چند ساله ی گذشته توانسته است مخاطبان قابل توجهی را حاصل آورد و خیل عظیمی از مردم را در امور مختلف با خود همراه سازد. هدف از انجام این پژوهش ضمن برشمردن عناصر اصلی کارآفرینی سازمانی، مطالعه ی توان نهفته ی شبکه های اجتماعی مجازی درون سازمانی در ارتقای کارآفرینی سازمانی مبتنی بر اراده کارکنان با تکیه بر سند چشم انداز بیست ساله ی جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر به لحاظ روش، پیمایشی از نوع اکتشافی می باشد. رد جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران ۳۸۴ نفر از دانشجویان شهر تهران تعیین گردید. نتایج پژوهش نشان داد که شبکه های اجتماعی مجازی درون سازمانی، می توانند بستری مطمئن برای مشارکت کارکنان در بیان نظرات و ایده های خلاقانه در سازمان های کارآفرین به حساب آیند.