سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نگار قادری – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته بیولوژی خاک، گروه علوم خاک، دانشگاه عل
محمدحسین ارزانش – استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
محسن علمائی – استادیار پژوهشی، گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر

چکیده:

آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف کودهای شیمیایی باعث گردیده تا در سال های اخیر استفاده از کودهای بیولوژیک بیشتر مورد توجه و مطالعه قرار گیرد. باکتری جنس Azospirillum از جمله باکتری های محرک رشد گیاه می باشد که در سال های اخیر ویژگی های زیادی از آن مورد بررسی قرار گرفته است ، اما مطالعات کمی به بررسی حضور آنزیم ACC-دآمیناز در این باکتری پرداخته اند. هدف از اجرای این تحقیق بررسی توان تولید آنزیم ACC-دآمیناز در ۵۸ جدایه بومی Azospirillum جداسازی شده از ریزوسفر کلزا در استان گلستان بود. تحقیق حاضر در بهمن ماه سال ۱۳۸۷ در آزمایشگاه بیولوژی خاک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان انجام گرفت. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که جدایه های بومی Azospirillum دارای توانایی بسیار کمی در تولید آنزیم ACC-دآمیناز بودند. تنها ۸/۶۲ درصد از جدایه های بومی ارزیابی شده، توانایی استفاده از ACC را داشتند که از این میزان، ۵/۱۷ درصد منسوب به گونهA. brasilense و ۳/۴۵ درصد منسوب به گونه A. irakense بودند. همچنین هیچ یک از جدایه های بومی منسوب به گونه A. lipoferum قادر به استفاده از ACC نبودند.