سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آتنا اسلامی فاروجی –
محمدرضا رحیمی نژاد –
حجت الله سعیدی – دانشگاه اصفهان

چکیده:

نتایج بررسی نشان میدهد که جنسTriticum دارای درحدود ۹گونهدرایراناست یکی از این گونه های دیپلوئید آن Triticum urartu پراکنش جغرافیایی این گونه درسوریه لبنان شرق ترکیه ارمنستان و مناطق غرب و شمال غرب ایران است بررسی ها نشان داده اند که مرکز تنوع یابی این گونه درغرب و شمال غرب ایران است بدین جهت بررسی تنوع ژنتیکی این گونه درایران بسیار حائز اهمیت است با استفاده ازسه مارکرIRAP(Intra Retrotransposon Amplified Polymorphis), REMAP (RetrotransposonMicrosatellite Amplified Polymorphism) & ISSR (Intersimple Sequence Repeat)| تعداد۲۱ نمونه بذرجمعیتی متعلق به سطح دیپلوئیدی T. urartu مورد بررسی قرارگرفت باندهای حاصل ازاغازگرها به خوبی قابل تحلیل بود باندهای حاصل از جفت آغازگرها به خوبی قابل تحلیل بود. براساس فرض هریک از باندهای حاصل به عنوان یک صفت بادوحالت وجود /عدم ماتریس txn تشکیل و با استفاده از ضریب شباهت جاکارد ماتریس t x t محاسبه و سپس فنوگرامی با روش UPGMA ترسیم و رابطه میان جمعیت های این گونه بررسی شد.