سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پاشا حجازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سیدمحمدنصیر موسوی –
خداداد مصطفوی –
مانیا فرید –

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی بیست رقم گندم نان آزمایشی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سهت کرار درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی کرج انجام شد دراینتحقیق صفات عملکرد بیولوژیک ارتفاع بوته طول سنبله وزن سنبله طول ریشک وزن ۱۰۰ دانه قطرساقه طول بذر قطربذر طول پدانکل عملکرد دانه درمتر مربع مورد بررسی قرارگرفتند تجزیه خوشه ای براساس صفات معنی دار درتجزیه واریانس برمبنای داده ها استاندارد شده به روش WARD انجام شد دراین تجزیه ارقام مورد مطالعه به سه گروه تقسیم شدند با انجام تجزیه به عاملها چهارعامل اول ۷۱/۱ درصد تغییرات را توجیه کردند که دراین میان عامل اول با توجیه ۲۹/۱ درصد از تغییرات به عنوان عامل موثردرعملکرد دانه نامگداری شد.