سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهشید فخرایی لاهیجی – عضو هیئت علمی بانک ژن گیاهی ملی ایران
سلاله صلاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
اردشیر رحیمی میدانی – عضو هیئت علمی موسسه ثبت و گواهی بذر

چکیده:

کشور ایران یکی از مراکز مهم تنوع گیاهی می باشد و نزدیک به ۲۲ درصد از ۸۰۰۰ گو نه گیاهی ایران ، انحصاری می باشند گونه های لالهTulipa) از اهمیت ویژه اقتصادیبرخوردار است. از این رو همواره مورد توجه محققین و گیاهشناسان قرار گرفته اند. خویشاوندان وحشی این گیاه که حاوی ژن های دست نخورده می باشندکه برای اصلاح گونه های پرورش یافته حائزاهمیت می باشند گونه های وحشیT.clusianaمازندران و کندوان از نظر شاخصاستبینز در موقعیتB 3 و B2قرار می گیرند. لاله های وحشی مذکور از بقیه گونه های وحشی نامتقارن تر و احتمالاَ تکامل یافته ترند. همچنین نتایج نشان داد کهگونهTulipa clusiana جمع آوری شده از مناطق مختلف ایران متعلق به جنس لاله دارای تنوع کروموزومی مختلف و تعداد کرو موزوم ها از گرو ه های متنوع از سطوح مختلف پلو ئیدی از قبیل تترا پلوئید و پنتا پلو ئید تشکیل شدند..بدین ترتیب دربین توده های گو نه Tulipa clusiana متوسط طول کرو موزوم بین ۱/۰۲میکرو متر تا ۱/۳۴میکرو متر متغیر بوده است .