سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین ایرانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
ابراهیم اف – بخش ژنتیک،دانشکده بیولوژی، دانشگاه باکو

چکیده:

قارچSclerotinia sclerotiorum یک عامل بیماریزا با پراکندگی جهانی و وسعت دامنه میزبانی خسارت قابل توجهی به گیاهان روغنی در کشور ازجمله کلزا وارد می آورد، که تامین مواد غذایی از جمله تولید روغن خوراکی را موردتهدید قرار داده است.این پژوهش با هدف روشن شدن وضعیت ساختاری جمعیت های ایرانی قارچS. sclerotiorumانجام شد.در این مطالعه ابتدا برای تعیین پراکنش و تنوع ژنتیکی قارچS. sclerotiorum تعداد ۱۶۹ جدایه از کلزا(با علایم پوسیدگی در ساقه)ازاستان های گیلان و مازندران بااستفاده از سیستم سازگاری و ناسازگاری میسلیومی در محیطکشت PDA حاوی ۱۷۵ میکرولیتر در لیتر از ماده مک کورمیک مورد بررسی قرار گرفتند. و به روش ماکروسکوپی، ۳ گروه سازگار رویشی تشخیصداده شد.گروه های تک عضوی ۵۹/۳۷% کل جمعیت قارچ عامل بیماری را در شمال کشور به خود اختصاص دادند. به طور کلی این مطالعه نشان داد که این قارچ هتروژنیک بوده و تغییرات ژنتیکی فراوانی در میان جدایه های مزارع کلزا در منطقه شمال کشور به واسطه وقوع تولید مثل جنسی در طبیعت قابل انتظار است