سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه سیستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی گروه اصلاح نأاتات و بیوتکن
سیده ساناز رمضانپور ر – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طیعی گرگان
حسن سلطانلو ر – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طیعی گرگان
اسماعیل سیفیی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طیعی گرگان

چکیده:

شناسایی وجمع آوری ژنوتیپ هرای بومی درختان میوه اولین گام در برنامره هرای اصلاحی به شمار مرری رود در کشور ما به دلیل عدم شناخت کافی از ژرم پلاسررم گیاهان باغی برنامه های اصلاحی مناسبی بر روی محصولات براغی خصوصا زیترون انجام نشده است. هدف این تحقیق گروه بندی ژنوتیپ های زیتون بااستفاده از نشانگر AFLP می باشد. دراین مطالعه از نشانگر مولکولی AFLP برررای بررسرری تنوع ژنتیکی رون و بین ۵۰ ژنوتیپ زیتون استفاده گردید.این تحقیق درسال ۱۳۸۹ دریک باغ هشت هکتاری درگرگان انجام گردید.بااستفاده از ۸ ترکیب آغازگری EcoRI/Msel 371 باند قابل امتیازدهی ایجاد شدکه ۲۴۷ باند از ان ها ۶۶/۵ درصد چند شکل بودند . بیشترین تعداد باند چند شکل ۶۳ باند با استفاده از ترکیب اغازگری (E-ACC/M-CTA) و کمترین تعداد باند چند شکل ۱۹عذذ با استفاده از ترکیب اغازگری (E-ACC/M-CTC) ایجاد شد . همچنین میانگین چند شکلی ایجاد شده توسط هشت ترکیب اغازگر ۳۴/۲ بود. در تجزیه تنوع ژنی بین و درون ارقام گروهبندی ژنوتیب ها از تجزیه خوشه ای بر پایه ضریب همانندی ژاکاردوروش UPGMA انجام شدومشخص گردید که بیشترین تنوع مربوط به تنوع بین ارقام است وروش تجزیه خوشه ی به خوبی توانست ژنوتیپ های متعلق به یک رقم رادریک گروه قراردهد.