سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا اصغری میرک – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نورمشگین شهر
سیدیعقوب سیدمعصومی – مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل مغان
محمدرضا بی همتا – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی چندشکلی تعیین فاصله ژنتیکی و شناسایی ژنهای مختلف مقاومت به تنش خشکی تعداد۱۱رقم گندم با استفاده ازمارکرهای میکروستلایت مورد بررسی قرارگرفتند محتوای چندشکلی PIC هرآغازگر میکروستلایتی برای تمام ارقام محاسبه گردید که بیشترین میزان چندشکلی با مقدار ۰۸۹ مربوط به اغازگرXGWM295-7D و کمترین میزان چندشکلی مربوط به آغاز گرXGWM608-4D با مقدار ۰/۵ بود تعدادکل باندهایه مشاهده شده هرباند به منزله یک آلل در۱۱ژنوتیپ برابر با ۱۹۸ بود که رقم هیرمند با ۲۵ آلل بیشترین و رقم بولانی و هامون با ۱۰آلل کمترین تعداد آلل را به ازای هرژنوتیپ درتمام جایگاه ها داشتند به عبارت دیگر رقم هیرمند با میانگین ۴/۱۶ بیشترین و رقم بولانی و هامون با میانگین ۱/۶۶ کمترین تعداد آلل درهرجایگاه به ازای هرژنوتیپ را دارا بودند با محاسبه ضریب تشابه ژنتیکی دربین ۱۱ ژنوتیپ مورد استفاده با استفاده از فرمول جاکارد و فرمول نی ولی بیشترین میزان تشابه با استفاده از ضریب جاکارد بین کلک افغان و استار۰/۸۲ و کمترین میزان تشابه بین ارقام هامون و V.8187/Arvand-1 به مقدار ۰/۰۸ بدست آمد