مقاله مطالعه تنوع ژنتیکی گندم نان (.Triticum aestivum L) به کمک نشانگرهای ریزماهواره و تجزیه ارتباطی برای صفات فیزیولوژیک تحت تنش سرمای بهاره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در ژنتیک نوین از صفحه ۲۷۹ تا ۲۸۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه تنوع ژنتیکی گندم نان (.Triticum aestivum L) به کمک نشانگرهای ریزماهواره و تجزیه ارتباطی برای صفات فیزیولوژیک تحت تنش سرمای بهاره
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزیه ارتباط
مقاله تنش سرمای بهاره
مقاله تنوع ژنتیکی
مقاله گندم
مقاله نشانگر ریزماهواره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: میرفخرایی رضاقلی
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود تنوع ژنتیکی برای تداوم و پیشرفت برنامه های به نژادی گیاهان زراعی و افزایش کارایی انتخاب ضروری است. در این راستا نشانگرهای مولکولی بطور موفقیت آمیز در ارزیابی تنوع ژنتیکی انواع گیاهان زراعی مورد استفاده قرار گرفته اند. بدین منظور ۲۰ رقم گندم نان در قالب طرح کاملا تصادفی کشت شدند و ۵ صفت فیزیولوژیک کلروفیل کل، کلروفیل a، کلروفیل b، کارتنوئید و پایداری غشا سیتوپلاسمی در آن ها اندازه گیری شد و همچنین در سطح مولکولی نیز از ۱۲ جفت آغازگر ریزماهواره استفاده شد. جهت تعیین روابط ژنتیکی بین ارقام، تجزیه خوشه ای به روش Ward انجام و ارقام مورد بررسی به چهار گروه تقسیم شدند. سطح اطلاعات چند شکلی از ۰٫۳۲ (مکان ژنی Xgwm10) تا ۰٫۷۲۵ (مکان ژنیXgwm33 ) برای نشانگرهای SSR متفاوت بود. با استفاده از روش رگرسیون گام به گام ارتباط بین هر کدام از ۵ صفت فیزیولوژیک و ۴۰ نشانگر چند شکل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام ارتباط معنی دار دو نشانگر را با ۵ صفت فیزیولوژیک در دمای شاهد (۸°C) و ارتباط معنی دار ۶ نشانگر را با ۵ صفت تحت تنش شدید (-۲°C) نشان داد که می توان از آن ها در انتخاب مقدماتی در برنامه های اصلاحی استفاده کرد. همچنین نتایج نشان داد که برخی ازنشانگرها با بیش از یک صفت ارتباط دارند که بیانگر پیوستگی صفات با یکدیگر و یا تاثیر ژن های چند اثره می تواند باشد.