مقاله مطالعه تنوع ژنتیکی جدایه های بالینی مایکوباکتریوم فورچوئیتوم بر اساس تکنیک RAPD-PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در دنیای میکروب ها از صفحه ۲۸۱ تا ۲۸۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه تنوع ژنتیکی جدایه های بالینی مایکوباکتریوم فورچوئیتوم بر اساس تکنیک RAPD-PCR
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مایکوباکتریوم فورچوئیتوم
مقاله RAPD-PCR
مقاله تایپینگ مولکولی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شینی محراب زاده رسا
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی آذردخت
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی عبدالرزاق
جناب آقای / سرکار خانم: جمالی هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه مایکوباکتریوم های غیرتوبرکلوزی (NTM)، به دلیل افزایش شیوع بیماری زایی و ظهور مقاومت های آنتی بیوتیکی اهمیت فراوان یافته اند. رایج ترین مایکوباکتریوم غیرسلی در ایران ، مایکوباکتریوم فورچوئیتوم می باشد. این مطالعه با هدف شناسایی مولکولی و بررسی تنوع ژنتیکی در میان جدایه های بالینی مایکوباکتریوم فورچوئیتوم در ایران با استفاده از روش RAPD-PCR انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی- توصیفی بر روی ۸۱ ایزوله NTM جداسازی شده از نمونه های مختلف بالینی انجام شد. به منظور شناسایی اولیه مایکوباکتریوم فورچوئیتوم از رنگ آمیزی اسیدفست و تست های رایج بیوشیمیایی استفاده گردید. جدایه ها با روش PCR تایید شدند و محصولات PCR به وسیله ۳ آنزیم برش دهنده AvaII، HphI و HpaII هضم گردیدند. در نهایت تیپ بندی مولکولی جدایه های مایکوباکتریوم فورچوئیتوم به کمک آنالیز RAPD انجام شد.
یافته ها: از مجموع ۸۱ ایزوله NTM بررسی شده، ۳۶ سویه به عنوان مایکوباکتریوم فورچوئیتوم شناسایی شدند. این سویه ها بر اساس پرایمرهای RAPD در ۱۰ خوشه اصلی قرار گرفتند. بیشتر جدایه ها در رپید تایپ ۱ (۹ عضو، ۲۵%)، ۲ (۸ عضو، ۲۲٫۲%) و ۶ (۶ عضو، ۱۶٫۶%) طبقه بندی شدند. در آنالیز رپید، قطعه اصلی ۳۰۰ جفت بازی (۹۴٫۴%) و پس از آن قطعه ۱۰۰۰ جفت بازی (۶۶٫۶%) وجود داشت.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر، قدرت تمایزی بالای RAPD-PCR را نشان می دهد. این آنالیز می تواند تنوع ژنتیکی و اطلاعات اپیدمیولوژیکی را در مورد جدایه های مایکوباکتریوم فورچوئیتوم ارائه دهد. آنالیز RAPD ساده، سریع، ارزان و پیچیدگی کمتری نسبت به سایر روش های تیپ بندی مولکولی دارد.