سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرناز گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
رضا درویش زاده – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
عباس حسنی – عضو هیئت علمی باغبانی دانشگاه ارومیه
عبداله حسن زاده – بانک ژن مرکز تحقیقات ارومیه

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی تنوع زیستی توده های کرچک بومی ایران توسط تجزیه و تحلیل چند متغیره با استفاده از صفات مورفولوژیک انجام گرفت. بدین منظور ۱۲ توده کرچک در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۸مورد کشت و بررسی قرار گرفت.در این تحقیق ۳۱ صفت مورفولوژیکی و آگرونومیک ای مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی صفات نشان داد که بالاترین ضریب تغیرات فنوتیپی به ترتیب مربوط به تعداد بذر پوک، وزن تر ساقه فرعی و ثانویه و وزنخوشه ثانویه می باشد و کمترین ضریب تغیرات مربوط به قطر ساقه اصلی و عرضپهنک بود. بیشترین همبستگی فنوتیپی بین صفات وزن خشک ساقه فرعی و ثانویه با وزن تر ساقه فرعی و ثانویه (* ۰٫۹۸ ) بود. و کمترین همبستگی فنوتیپی بین صفات گل ماده و تعداد ساقه فرعی اولیه، وزن کل بذر با وزن تر ساقه فرعی و ثانویه، تعداد بذر پوک و وزن تر ساقه فرعی و ثانویه -۰٫۹ )می باشد.