سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهریار ییلاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه محقق اردبیلی
اردوان قربانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
علی اصغری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
رضا سکوتی – استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان

چکیده:

قرق گردنه قوشچی با مساحت ۱۴۲ هکتار در استان آذربایجان غربی ، و در فاصله ۴۵ کیلومتری شهرستان ارومیه قرارگرفته و از نظر موقعیت جغرافیایی بین (۱۰ ، (۵۱ و (۴۴ تا (۵۲ ، (۵۷ و (۴۴ طول شرقی و (۰۱ ، (۵۶ و (۳۷ تا (۵۳ ، (۰۰ و (۳۸ عرض شمالی واقع شده است . حداکثر ارتفاع حوزه ۱۷۱۶ متر و حداقل ارتفاع در خروجی برابر ۱۴۸۳ متر از سطح دریا می‌باشد . میانگین بارندگی آن بر اساس نتایج بدست آمده از آمارهای ایستگاه هواشناسی نزدیک آن ۳۰۳ میلی متر است.و میانگین درجه حرارت سالانه ۱/۸ درجه سانتیگراد می باشد. نتیجه بررسی بر روی پوشش گیاهی منطقه ذکر شده منتج به شناسائی ۹۶ گونه متعلق به ۲۶ تیره و۶۸ جنس شده است. بزرگترین تیره گیاهی از نظر تعداد گونه و جنس،تیره کاسنی(Asteraceae) با ۱۷ گونه و۱۱ جنس و بزرگترین جنسها از نظر تعداد گونه، گون از تیره بقولات (Fabceae) با ۷ گونه می باشد.نمودار طیف زیستی گیاهان نشان میدهد که همی کریپتوفیتها ۳۴% تروفیتها ۲۲% ، گاموفیتها ۲۲% ، کریپتو فیتها ۱۵% ، و فانروفیتها ۷% از اشکال زیستی گیاهان را به خود اختصاص داده اند. فراوانی همی کریپتوفیتها دلیل بروجود اقلیم سرد و معتدل در این منطقه میباشد.از نظر توزیع جغرافیایی ۷۱% گیاهان به ناحیه ایران- تورانی،۸%به ناحیه ایران توران- اروسیبری،۶% به ناحیه اروسیبری،۵% به ناحیه مدیترانه ای و۱۰% به سایر نواحی(چند ناحیه ای)تعلق دارد. پوشش گیاهی این منطقه از تنوع زیستی بالایی برخوردار است. مهمترین تیره های گیاهی را خانواده های کاسنی، نعناعیان، گندمیان وبقولات تشکیل میدهند.