سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه قوی بازو – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نأاتات دانشگاه محقق اردبیلی
رسول اصغریزکریا – استادیارا گروه زراعت و اصلاح نأاتات دانشگاه محقق اردبیلی
سدابه جها بشک گده کهریز – استادیارا گروه زراعت و اصلاح نأاتات دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

روشهای اصلاحی پیشرفته باعث فرسایش تنوع ژنتیکی گندم های پلی پلوئید زراعی شدهاند خویشاوندان وحشی محصولات زراعی به دلیل دارا بود منابع با ارزش ژنتیکی مورد توجه اصلاح گرا قرار گرفته اند. در این پژوهک تنوع زیر واحدهای گلوتنین با وز مولکولی پایین LMW-GS برای ۲۳ جمعیت از Ae. triuncialis با روش SDS-PAGE در دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۹۰-۱۳۸۹ مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که میانگین تنوع ژنتیکی جمعیت ها برای ناحیه LMW برابر ۰/۴۲ بود . تنوع ژنتیکی بین و درون توده ها به ترتیب برابر ۰/۳ و ۰/۱۲ بود میانگین درصد پلیمورفیسم برای تمام توده ها برابر ۷۵/۷ بود که نشان دهنده تنوع بالای توده ها میباشد. تجزیه خوشهای جمعیتها را به ۴ گروه تقسیم کرد. گروهبندی نشا داد که میزان تنوع ژنتیکی از توزیع جغرافیایی تبعیت نمیکند. وجود تنوع بالا حاکی از آن است که این گونه میتواند به عنوان یک منبع غنی برای افزایش تنوع ژنتیکی گندم مورد استفاده قرار گیرد.