سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هاجر صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستماتیک اکولوژی
عبدالکریم چهرگانی – اعضا هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
مرتضی عطری –
فریبا محسن زاده –

چکیده:

تیره Asteraceae با داشتن ۱۷۰۰ جنس و ۲۵۰۰۰ جز پیشرفته ترین گیاهان محسوب میشود بومادران Achillea یکی از جوانترین جنسهای تیره آفتابگردان ازنظر تکاملی است و همچنین دارای خواص دارویی فراوانی است تنوع درون گونه ای که منجر به تنوع زیستی می شود منشا مهم گونه زایی به شمار میرود براین اساس تشخیص و تعیین تنوع درون گونه ای درراستای شناخت تنوع زیستی حائز اهمیت است این پژوهش با هدف مطالعه و بررسی وجود تنوع درون گونه ای Achilleabiebersteinii دراستان همدان و سنندج با استفاده ازروش تعین زیستگاه ویژه D.S.S انجام شد براین اساس با مراجعه به فلورها ۹ زیستگاه ویژه برای گونه مورد مطالعه تعیین گردید دربررسی این زیستگاه های ویژه گونه های همباش شناسایی شدند سپس با استفاده ازنرم افزار Anaphyto داده های فلورستیک به روش fCA آنالیز گردید و گروه بندی زیستگاه های ویژه با استفاده ازمارکرفلورستیک انجام شد سپس بررسی شرایط اکولوژیکی زیستگاه های مورد مطالعه و چگونگی تاثیر عوامل اکولوژیکی مورد بررسی قرارگرفت