سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

علیرضا نیازمند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
فرزاد افشاری – بخش پاتولوژی غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

بیماری زنگ زرد گندم از بیماریهای مهم گندم است که جمعیتهای قارچ عامل بیماری برحسب شرایط آب وهوایی و در طی سالهای مختلف دارای تنوع پاتوتایپی زیادی می باشد هدف از انجام این تحقیق تعیین پاتوتایپ های قارچ ع امل بیماری در مناطق مختلف آب و هوایی ایران و بررسی تغییرات پاتوتایپ ها در طی دو سال متوالی می با شد در بهار سال های ۸۷و ۸۸ تعداد ۲۹ جدایه زنگ زرد ۱۴ جدایه در سال ۸۷ و ۱۵ جدایه در سال ۸۸ براساس مناطق پراکندگی و شرایط آب و هوایی از برگهای آلوده گندم از مناطق مختلف ایران جمع آوری گردید پس از تکثیر یوریدینیوسپورها تحت شرایط گلخانه ای و روی رقم حساس بولانی جدایه ها روی ۲۹ رقم افتراقی مایه زنی شدند و برحسب واکنش ارقام افتراقی پاتوتایپ، توان بیماری زایی و فاکتورهای بیماری زایی هر جدایه تعیین گردید. از مجموع تعداد ۲۹ جدایه جمع اوری شده زنگ زرد گندم از مناطق مختلف تعداد ۱۹ پاتوتایپ شناسایی گردید. در برخی ا زمناطق مورد بررسی پاتوتایپ های مشابه ۶E150A+ 6E130A+ ,6E6A+ ,6E2A+ تعیین گردیدند.