سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عاطفه عجم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سیدمحسن نبوی کلات – گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
نازنین محبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر تنشهای خشکی و شوری برجوانه زنی بذر کاهو آزمایشی بصورت فاکتوریل ۳ عاملی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال ۱۳۸۹ انجام شد عامل اول رقم اورست و سیاهو عامل دوم مواد اسمزی مختلف PEG ، Kcl, Nacl و عامل سوم نیز سطوح مختلف پتانسیل ۰، ۳- ، ۶- ، ۹- بار بود نتایج نشان داد که با کاهش پتانسیل اسمزی درصد و سرعت جوانه زنی طول ریشه چه و ساقه چه و بنیه بذر کاهش یافت و بیشترین کاهش تحت تاثیر تیمار PEG حاصل شد براساس نتایج این مطالعه کاهو در مرحله جوانه زنی به تنشهای شوری و خشکی حساس می باشد.