سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

صدیقه خورشید – عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد،دانشگاه سمنان
صبا کاکاپور – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA،دانشگاه سمنان

چکیده:

هدف این پژوهش مطالعه تناسب فرد – کارافرینی کارافرینان پارک های علم و فناوری شهرتهران است تحقیق به شیوه توصیفی پیمایشی انجام شده است جامعه آماری تحقیق را کارافرینان پارکهای علم و فناوری پردیس وابسته به ریاست جمهوری و دانشگاه تهران تشکیل میدهند پنجاه کارآفرین این دو پارک علم و فناوری به شیوه نمونه برداری دردسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند داده های تحقیق با استفاده ازپرسشنامه جمع اوری شده است و بوسیله ازمونهای اماری ضریب همبستگی تفاوت میانگین تک نمونه ای مستقل تفاوت میانگین دو نمونه مستقل و ازمون آنوا تحلیل شدند نتایج تحقیق نشان دادند بین سطح تناسب فرد کارافرینی کارافرینان دردو پارک علم و فناوری پردیس وابسته به ریاست جمهوری و دانشگاه تهران تفاوت معنی داری مشاهده نشد. میانگین امتیاز تناسب فرد کارافرینی کارافرینان ازمقدار ازمون تی تک نمونه ای مستقل )T-value=3 تفاوت معنی داری نشان داده است.