سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید رضا موسوی – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط
عمر کوسه غراوی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه علوم کشا

چکیده:

گندم مهمترین محصول زراعی کشور است. که نقش عمده ای د رتامین مواد غذایی مردم دارد. تاثیر میزان شیب زمین و سکوی برش روی تلفات محصول گندم با استفاده از کمباین جاندیر ۹۵۵ مورد بررسی قرار گرفت. رطوبت محصول در سطح ۱۶-۱۲ درصد برای آزمایش انتخاب شدند. میزان شیب زمین در سه سطح و سکوی برش در دو سطح به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام گرفت. نتایج این تحقیق تشات داد که پارامترهای شیب زمین، سکوی برش و اثر متقابل آنها تاثیر معنی داری بر تلفات داشتند. به طوری که د رنوع سکوی برش معمولی با افزایش شیب تا ۲۰ درجه میزان تلفات ۴/۵۹۱ درصد کاهش، سپس تا ۳۵ درجه این ۹/۶۹۳ افزایش داشته است. همچنین با سکوی برش تفاله دار از سطح صاف تا شیب ۳۵ درجه میزان تلفات ۰/۵۶۸ درصد کاهش داشته است.