سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهری سیدمجردثمرین – کارشناس ارشد شیمی فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
ابراهیم فتائی – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
سپیده آخری اسکویی – کارشناس مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

مواد زاید جامد جزء جدایی ناپذیر زندگی انسان بوده و تولید انواع این زایدات در کمیت و کیفیت های مختلف یکی از مهمترین معضلات زیست محیطی عصر حاضر است.‌‌‍ افزایش جمعیت، توسعه فعالیت های بشر و کمبود منابع، لزوم تجهیز مدیریت مواد زاید را به ابزار امروزی آشکار می سازد. برای سرعت بخشیدن به روند کنترل پسماند و تفکیک از مبدأ، نیاز به مشارکت مردم است. هدف از این تحقیق بررسی تفکیک از مبدأ و میزان مشارکت شهروندان در شهر تبریز است. جهت دستیابی به اهداف تحقیق پرسشنامه ای مبتنی بر ۱۳سؤال به طور تصادفی بین ۹۰نفر از شهروندان تبریز توزیع شد و داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد میزان مشارکت مردم در جمع آوری زباله در مناطق ۲-۳-۵ متفاوت از هم بود. همچنین درآمد، سطح تحصیلات، سن، آموزش و اطلاع رسانی از طرح تفکیک از مبدأ پسماندها، در میزان مشارکت مردم در جمع آوری زباله تأثیر دارد.