سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

منا اسفندیاری – کارشناس ارشد هواشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

بارش را می توان یکی از عناصر پیچیده جو دانست که دارای تغییرات زمانی و مکانی قابل ملاحظه ای است. در این مقاله به منظور مطالعه تغییر پذیری زمانی و مکانی حداکثر بارش های ۲۴ ساعته استان همدان، از داده های ماهانه ۱۳ ایستگاه و در طی یکدوره آماری ۳۰ساله ۱۹۷۶-۲۰۰۵ استفاده شده است. با استفاده از داده ها، نقشه های توزیع مکانی زمانی حداکثر بارش های ۲۴ ساعته در سطح استان همدان استخراج گردید. نتایج نشان داد که درصد واریانس اولین همساز برای حداکثر بارش ۲۴ساعته در قسمت شرق استان بالاترین و در قسمت شمال غربی استان کمترین مقدار خود را داراست. زمان وقوع حداکثر بارش ۲۴ ساعتهدر همساز اول بطور متوسط در سرتاسر استان همدان در ماه ژانویه (دی) است. بالاترین درصد واریانس دومین همساز در نیمه غربی استان یعنی شمال غرب، غرب و جنوب غرب و کمترین مقدار این پارامتر در شرق دیده می شود. زمان وقوع حداکثر بارش۲۴ساعته در دومین همساز در سطح استان، در ۴ ماه از سال ژانویه (دی) و دسامبر (آذر) پراکنده است. بالاترین درصد واریانس همساز سوم در شمال غرب، غرب و جنوب غرب و کمترین آنها در شمال شرق و شرق دیده می شود. سرتاسر استان به لحاظ زمان وقوع حداکثر بارش ۲۴ ساعته در همساز سوم، دارای یک زمان تقریبا یکسان در حدود اواخر دسامبر (آذر) تا نیمه اول ژانویه (دی) است.