سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهران حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی – دانشکده مهندسی عمران -دانشگاه تبریز
مسعود حاجی علیلوی بناب – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از مدل سازی فیزیکی در آزمایشگاه و با بکار بردن روش تحلیل عکس های دیجیتال، آرایش هایی از گروه شمع های بلند قائم و مایل چهارتایی تحت بارگذاری جانبی در داخل خاک ماسه ای، مورد بررسی قرار گرفت که در آن، شمع ها در یک ردیف و بصورت مفصلی به کلاهک شمع ها متصل شده بودند. در کلیه آزمایشات، زاویه شمع های مایل منفی و مثبت بکار برده شده در گروه شمع ها ثابت ملحوظ گردیده است. نتایج هر یک از آزمایشات با داده های تجربی ناشی از رفتار شمع تکی قائم مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. همچنین با نصب کرنش سنج بر روی شمع ها نمودارهای لنگر خمشی آنها بدست آمد. تحلیل و بررسی نتایج بدست آمده از آزمایش ها نشان می دهد که فاصله شمع ها از یکدیگر، زاویه تمایل و موقعیت قرارگیری آنها در گروه بر اندرکنش خاک – شمع تاثیرگذار می باشد. وجود اثر سایه در گروه شمع ها باعث کاهش ظرفیت باربری آنها گشته و جابجایی های خاک را بیشتر می کند. همچنین نتایج مذکور بیانگر این مسئله هستند که شمع های واقع در ردیف جلو گروه شمع ها متحمل مقدار نیرو و گشتاور بیشتری نسبت به شمع های عقب خود می شوند.