سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا پاکزاد – دانشجویان کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منا
مریم شفیعی –

چکیده:

پدیده تغییر اقلیم و گرمایش جهانی پیامدهای ناشناخته و گسترده ای بر بخشهای مختلف دارند بخشهای زیرتاثیر ممکن است بوم سامانه های اکوسیستم های طبیعی و یا جوامع انسانی باشند راهبردهای تطبیقی برای کاهش پدیده ی تغییر اقلیم نیز خود برمحیط زیست تاثیر گذار است از این رو توجه به تغییرات اقلیمی در سالهای کنونی دغدغه های فکری بسیاری از پژوهشگران و سران کشورها و سازمان ها جهانی شده است پژوهش حاضر در همین راستا و بهدلیل اهمیت بررسی و ارزیابی پارامترهای مختلف اقلیمی مانند دما، بارندگی و رطوبت می باشد تغییر این پارامترها دریک محل از عواملی هستند که بر اقلیم آن منطقه تاثیر می گذارند و تعیین روند آنها مشخص کننده تغییرات اقلیمی آن منطقه می باشد در این پژوهش روند تغییرات زمانی و مکانی میانگین دما و بارش و رطوبت نسبی سالانه در شهرهای حاشیه خلیج فارس بررسی شد برای این منظور داده های پنج ایستگاه ساحلی بندرعباس بندرلنگه بندربوشهر، اهواز و آبادان برای سالهای ۲۰۰۰-۱۹۶۶ گردآوری شد و با آزمون های Mann-Kendall و Sen’s Estimator استفاده شده است