سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محبوبه قارونی جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
مازیار آزادبه – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
احد محمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
عقیل سلیمان نژادباری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

در این پژوهش هدف بررسی تأثیر نیروهای موثر در تفجوشی سوپرسالیدوس آلیاژCu-28Zn میباشد که موجب پیدایش ناهمگنی در مقاطع مختلف ریزساختار میگردد. بدین منظور پودر پیشآلیاژیCu-28Zn تولید شده به روش اتمیزاسیون آبی تحت فشار ۶۰۰ مگاپاسکال فشردهسازی و در دماهای مختلف در محدوده ۸۹۰-۸۴۰به مدت ۶۰ دقیقه تحت اتمسفر نیتروژن تفجوشی شد. نتایج حاصل از بررسیهای خواص فیزیکی ومکانیکی نشان داد که دمای بهینه تف جوشی ۸۶۰ است. مطالعات متالوگرافیکی و شکستنگاری از نمونهها توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپالکترونی جاروبی برای بررسی تغییر ریزساختار و آرایش ذرات در تفجوشی سوپرسالیدوس آلیاژCu-28Zn انجام شد. نتایج بررسیهای ریزساختاری و شکستنگاری در تطابق مناسبی با تغییرات حاصله در خواص فیزیکی و مکانیکی نمونههای آزمایشی با دمای تفجوشی میباشد. بررسی تصاویر متالوگرافی نشان داد که در مرزدانهها جدایش روی رخ میدهد و همچنین با افزایش دمای تفجوشی حفرات و دانهها درشت و گرد میشوند. تصاویر شکستنگاری نشان داد کشیده شدن فاز مذاب به قسمتهای پائین نمونه و در نتیجه چگالش در مقاطع مختلف نمونه بصورت تابعی از ارتفاع قطعه است. مقدار فاز مایع تشکیل شده که خود تابعی از دمای تفجوشی میباشد موجب تغییر سطح قابل تحمل بار در ارتفاع مشخصی از نمونه میگردد.