سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمداسمعیل سیف – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گروه عم
حمیدرضا صبا – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با توجه به اینکه روانگرایی یکی از مهمترین پدیده های ژئوتکنیکی است که باعث وارد شدن خسارات به سدها در حین زلزله می شود. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیرات وجود لایه ایی خاک غیر متراکم واشباع (لایه با پتانسیل روانگرایی) درپی، بر تغییرمکان های رخ داده در بدنه سد هایخاکی در هنگام وقوع زلزله می باشد. بدین منظور یک سد خاکی غیرهمگن بر روی فنداسیونی قرار گرفت که دارای لایه ایی خاک غیر متراکم بود در چندین آنالیز عمق این لایه در فنداسیون تغییر داده شد. آنالیزها با استفاده از نرم افزارFLAC ٢D انجام شد با توجه به نتایج مشخص شد در شرایط لرزه ای با افزایش ارتفاع در ناحیه هسته، تغییرمکان افقی و نشست(تغییرمکان قائم) افزایش می یابد. همچنین با مقایسه مقادیر جابجایی ها درتاج و نقاط مختلف مدل ملاحظه گردید که وجود لایه غیرمتراکم در پی ماکزیمم جابجایی افقی و قائم را به ترتیب حداقل ۱/۸و۳برابر افزایش میدهد