سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل رضائی بزاز – استادیار گروه مهندسی مواد دانشگاه فردوسی مشهد
محمد مروی مشهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن حدادسبزوار – دانشیار گروه مهندسی مواد دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی رضائی – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

آزمون فروروندگی یکی از روشهای رایج جهت دستیابی به خواص مکانیکی مواد می باشد . در این آزمون ، فرورونده با سرعت بسیار کم روی نمونه فشرده شده و عمق فرورفتگی و بار اندازه گیری و ثبت می شود. سپس با توجه به روابط و منحنی بار- جابجایی ، تنش تسلیم و توان کار سختی محاسبه می شود. در این پژوهش به منظور دستیابی به خواص مکانیکی آلیاژ آمورف توده های Zr55 Al10 Ni5 Cu30 از آزمون فروروندگی توسط دو فروروندهی هرمی ویکرز و مخروطی را کول استفاده شد. منحنیهای بار – جابجایی حاصل از دو آزمون رسم و مقادیر مربوط به تنش تسلیم و توان کارسختس آلیاژ مورد آزمون محاسبه گردید. مقادیر حاصل برای تنش تسلیم و توان کارسختی با آنچه در مراجع برای آلیاژهای مشابه ذکر شده ، مطابقت خوبی دارد. شبیه سازی ازمون فروروندگی با فرض پیروی ماده مورد آزمون از رابطه ی مور- کولمب و همچنین فون -میزز، انجام شد. انطباق قابل قبول منحنی حاصل از شبیه سازی آزمون با فرض پیروی ماده از رابطه ی مور-کولمب با منحنی تجربی ، حاکی از صحت نتایج بدست آمده برای خواص مکانیکی مادهی مورد آزمون و معتبر بودن رابطه ی مور- کولمب برای توصیف خواص مکانیکی این نوع مواد می باشد.