سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جبرائیل آفرین – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
سیده ساناز رمضانپور – عضو هیئت علمی گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و
حسن سلطانلو – عضو هیئت علمی گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و
سعید نواب پور – عضو هیئت علمی گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و

چکیده:

دئوکسی نیوالنول جزء میکوتوکسین‌های تولید شده توسط قارچ فوزاریوم گرامینه‌آروم می‌باشد که از طریق مهار سنتز پروتئین باعث کاهش کمیت و کیفیت محصول می‌شود. با توجه به اینکه بهترین راهکار در زمینه کنترل این بیماری، استفاده از ارقام مقاوم می‌باشد، در این مطالعه جهت نیل به این هدف، سطح رونوشت ژن فنیل آلانین آمونیا لیاز در رقم حساس فلات (Falat) و رقم مقاوم سومایتری (Sumai3) بعد از آلودگی با توکسین قارچ فوزاریوم با غلظت ۳۰ ppm مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور دو رقم فلات و سومایتری در آبان ماه سال ۸۹ در مرکز تحقیقات گرگان کشت شدند. از خوشه‌های آلوده به توکسین در دو رقم فلات و سومایتری در بازه‌های زمانی ۰، ۳، ۶، ۱۲، ۲۴، ۳۶، ۷۲ ساعت و ۷ روز بعد از آلودگی، نمونه‌برداری و استخراج RNA انجام شد. پس از ساخت cDNA با استفاده از دستورالعمل شرکت فرمنتاز، با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن فنیل آلانین آمونیالیاز، ارزیابی سطح رونوشت با روش کمی Real-Time PCR صورت گرفت. داده‌های حاصل در نرم افزار REST تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان دهنده افزایش معنی‌دار بیان این ژن در رقم سومایتری در تمام بازه‌های زمانی مذکور بود. در رقم فلات در ۶ ساعت پس از آلودگی افزایش در بیان ژن فنیل آلانین آمونیالیاز مشاهده شد ولی در ۳، ۱۲، ۲۴، ۳۶ و ۷۲ ساعت و ۷ روز پس از آلودگی بیان این ژن کاهش یافت. میزان کاهش بیان ژن فنیل آلانین آمونیالیاز در رقم فلات در ۱۲ و ۲۴ ساعت پس از آلودگی، معنی‌دار بود.