سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صدیقه ملکی – دانشجویکارشناسی ارشد
فرهاد خرمالی – دانشیاردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرشاد کیانی – استادیار
علیرضا کریمی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مدیریت صحیح عملیات کشاورزی وحفظ کربن آلی خاک ازجمله عوامل مهم درکشاورزی پایدار میب اشند توپوگرافی به عنوان یکی از عامل اصلی تکامل خاک اثرقابل ملاحظه ای برتوزیع مکانی رطوبت دما و درنتیجه کربن آلی خاک دارد برای مطالعه تاثیر موقعیت های مختلف شیب برمیزان کربن آلی خاک تعداد۸۰ نمونه درچهارموقعیت شانه شیب شیب پشتی پای شیب و پنجه شیب دریک شیب تپه درحوزه آبخیز توشن غرب شهرستان گرگان برداشت شد نتایج نشان داد که قسمت های پای شیب و پنجه شیب بیشترین مقدارکربن آلی خاک و رس را داشتند نتایج این مطالعه نشان داد که شناسایی تغییرات کربن آلی خاک درموقعیت های مختلف شیب برای مدیریت مناسب اراضی لازم است.