سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی یعقوب زاده – دانشجوی دکتری
ابوالفضل اکبرپور – استادیار دانشگاه بیرجند
مهدی جهانگیر – کارشناس ارشد
رضا توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب

چکیده:

سنجش ازدورامکان اندازه گیری بسیاری ازتغییرات هیدرولوژیکی را فراهم می کند که دراجرای مدلهای محیطی و هیدرولوژیکی مورد استفاده قرارمی گیرد دراین مطالعه با استفاده از GIS RS وضعیت هیدرولوژیکی و نقشه شماره منحنی رواناب حوضه های آبریز کامه استان خراسان رضوی و ناورود گیلان تعیین شدهاست نقشه وضعیت پوشش زین برای حوضه آبریز ناورود با کمک شاخص ndvi و برای حوضه کامه با شاخص تسلدکپ تهیه شد نقشه کاربری اراضی حوضه ها با استفاده از داده های ماهواره لندست و نقشه گروه هیدرولوژیکی خاک به کمک نقشه های خاک شیب کاربری اراضی تشکیلات زمین شناسی و بازدید صحرایی تهیه گردید ازتلفیق نقشه هایت هیه شده درGIS و با استفاده از جدولSCS نقشه شماره منحنی رواناب حوضه های آبریز تعیین گردید.