سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه رستگار – دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز،دانشکده کشاورزی
مجید راحمی – استاد دانشگاه شیراز،دانشکده کشاورزی

چکیده:

در این پژوهش میوه های خرمای شاهانی وپیارم گرده افشانی شده ونشده از نظر تغییرات هورمونی در مراحل مختلف رشد بررسی شدند. طی مراحل مختلف رشد میوه ،طول و قطر میوه های گرده افشانی شده و نشده ارقام پیارم وشاهانی اندازه گیری شدند. همچنین غلظت هورمونهای اکسین، جیبرلین، زاتین، ABA طی رشد و نمو میوه با روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که افزایش نسبتا سریعی در طول میوه طی هفته ۱۵ بعد از گرده افشانی صورت میگیرد و بعد از آن رشد میوه متوسط میشود. در هر دو رقم میزان اکسین و زاتین مشابه با جیبرلین در طی مراحل اولیه رشد میوه افزایش مییابد و بیشترین میزان آنها به ترتیب در هفته ۱۲ و ۱۶ بعد از گرده افشانی میباشد. تغییرات ABA ارتباط نزدیکی با رسیدگی داشت. به طورکلی میوه های گرده افشانی نشده دارای الگوی رشد مشابهی نشان دادند. اگرچه دارای سطح پایین تری در هر دو رقم بودند. در مقایسه با تفاوت تغییرات هورمونی، تفاوت کمی بین دو رقم وجود داشت.