سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حسین بیجه کشاورزی – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهر
سید محسن موسوی نیک – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
علی بختیاری غریبدوستی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه زراعت و اصلاح نباتات، کرج، ایران
سید حبیب شجاعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه زراعت و اصلاح نباتات، کرج، ایران

چکیده:

به منظور بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی (نیتروژن و فسفر) بر میزان کلروفیل گیاه درمنه خزری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار در دانشگاه زابل در سال ۱۳۸۹ به اجرا درآمد. کلیهی اندازهگیریهای آزمایشگاهی در دانشگاه جامع همدرد هندوستان انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل کود شیمیایی (نیتروژن و فسفر) در چهار و کود زیستی در چهار سطح (عدم کوددهی، نیتروکسین (حاوی باکتریهای محرک (N80P و ۸۰ N80P40 ،N40P40 ، سطح ( رشد ازوتوباکتر و آزوسپیریلوم)، بیوفسفر (حاوی باکتریهای محرک رشد باسیلوس و سودوموناس) و کود ورمی کمپوست بود. و کل) در گیاه درمنه خزری گردید و در میان کودهای زیستی، b ،a) کاربرد کودهای زیستی منجر به افزایش محتوی کلروفیل ورمی کمپوست نسبت به سایر کودهای زیستی بیشترین تأثیر را در افزایش محتوی کلروفیل را داشت. بیشترین افزایش در بود. N80P محتوی کلروفیل مربوط به تیمار ورمی کمپوست + ۸۰