سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عصمت عرب زاده – دانشجوی کارشناس ارشد
رضا فتوحی قزوینی – استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان
هدایت زکی زاده – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان
سعید عشقی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه شیراز

چکیده:

گیاهانی که در محیطهای طبیعی رشد میکنند تنشهای غیر زیستی گوناگونی را تجربه میکنند. اندازه گیری ظرفیت آنتی – اکسیدانی و پروتئین کل در دماهای مختلف شاخصی برای ارزیابی ارقام و تبیین الگوی رفتاری آنها نسبت به تغییرات دما خواهد بود.در این پژوهش تغییرات ظرفیت آنتیاکسیدانی و پروتئین کل پنج گونه مرکبات شامل پرتقال والنسیا، نارنگی کینو، مکزیکن لایم، پرشین لایم و پرتقال محلی داراب در طی دو فصل تابستان و زمستان مطالعه شد. از برگهای هر کدام از این گونه ها در ماههای مرداد و بهمن به ترتیب در دامنه دمایی ۳۵-۳۱ و ۱۵-۱۰ درجه سانتیگراد نمونه برداری گردید . سپس ظرفیت آنتیاکسیدانی و پروتئین کل این نمونهها در آزمایشگاه اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که نمونههای برگ پرشین لایم و نارنگی کینو در طی دو فصل تابستان و زمستان ظرفیت آنتیاکسیدانی متفاوتی داشتند. در فصل تابستان ارقام پرشین لایم و نارنگی کینو در مقایسه با سایر گونهها دارای ظرفیت آنتیاکسیدانی بالاتر بودند در حالیکه در طی فصل زمستان تنها پرتقال محلی داراب نسبت به سایر گونهها ظرفیت آنتیاکسیدانی کمتری را نشان داد. همچنین میزان پروتئین کل فقط در نمونه های برگ رقم والنسیا طی دو فصل تفاوت معنیداری را نشان داد، ولی اختلافی بین گونه ها از نظر پروتئین کل در طی هر فصل مشاهده نشد.