سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیرا جاویدان – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام دانشگاه شهید باهنر کرمان
امین خضری – پژوهشکده باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر سطوح مختلف تفاله خرمابرسنتز پروتئین میکروبی و تعادل نیتروژن، از چهار راس گوسفند نژاد کرمانی دارای فیستولای شکمبه در قالب طرح مربع لاتین تکرار شده ۴×۴ با چهار دوره ۲۱ روزه استفاده شد. در این آزمایش تفاله خرما در سطوح صفر، ۷ و ۱۴ و ۲۱ درصد در جیره کاملا مخلوط شده دارای ۶۰ درصد کنسانتره و ۴۰ درصد علوفه استفاده گردید. در پژوهش حاضر با افزایش استفاده از تفاله خرما در جیره های کاملا مخلوط شده، مقدار دفع مشتقات پورینی و در نتیجه سنتز پروتئین میکروبی به طور معنی دار افزایش یافت (۰/۰۵>P) همچنین با افزایش درصد تفاله خرما مصرف نیتروژن گوسفندان آزمایشی کاهش یافت، در حالیکه دفع کلی نیتروژن، ابقا و قابلیت هضم آن در میان جیره های آزمایشی مشابه بود (۰/۰۵<P) . به طور کلی بر اساس یافته های پژوهش حاضر، افزایش میزان دفع مشتقات پورینی و سنتز پروتئین میکروبی همزمان با افزایش سطح تفاله خرما احتمالا به دلیل افزایش مقدار کربوهیدرات های سهل الهضم برای میکروارگانیسم های شکمبه و همزمان سازی انرژی و پروتئین در شکمبه است.