سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان امیدوار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم وصنعت ایران
شهرام خیراندیش – استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن اسدی اسدآباد – استادیار پژوهشکده مواد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده:

فولادهایCr-Wکه بهعنوان جایگزین فولادهایCr-Moتوسعه یافته اند، آلیاژهایی هستند که استحکام و پایداری مناسبی در دمای بالا نشان میدهند. ساختار این فولادها عمدتاً از مارتنزیت برگشتی تشکیل میگردد، اما گزارش هایی دردست است که با حضور بینیت پایینی در کنار مارتنزیت، پارهای از خواص این فولاد بهبود مییابد. در این پژوهش جهت دستیابی به خواص مکانیکی بهتر با انجام عملیات حرارتی، از فولادی با ترکیب ۴/۵Cr-2W-0/25V-0/1C استفاده شد. جهت دستیابی به ساختار دوفازی بینیتی-مارتنزیتی استحاله آستمپرینگ در دمای ۴۵۰° و زمان های مختلف انجام شد تا درصدهای مختلف بینیت پایینی در کنار مارتنزیت ایجاد شود. سینتیک استحاله و ریزساختار نمونهها توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی گردید. سختی سنجی بر روی نمونه ها انجام شد و کسرحجمی آستنیت باقیمانده، پارامتر شبکه و کربن حل شده در آستنیت توسطXRD بدست آمد. مشاهده شد که نمونه های آستمپر شده در مدت زمانهای میانی ۶۰ و ۴۲۰ ثانیه بیشترین میزان آستنیت باقیمانده و کمترین سختی را دارند