سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد رضائی اردانی – کارشناسی ارشد، دانشجوی گرایش استخراج فلزات دانشگاه صنعتی شریف
حسین یوزباشی زاده – استاد دانشگاه صنعتی شریف، گرایش استخراج فلزات و تولید مواد

چکیده:

پره های مستعمل نیروگاه های گازی از جنس سوپر آلیاژ پایه نیکل IN 738Lc مورد بررسی ریزساختار قرار گرفتند. بررسی ریزساختار شامل استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی بود و همچنین آنالیز ساختار و آخال ها توسط روش EDS انجام شد. به منظور استفاده مجدد پره در سیکل تولید، قسمت های مختلف آن تحت اتمسفر خنثی ذوب مجدد شده و ر یزساختار و سخ تی آن مطالعه شد . در نمونه اولیه کاهش داکتیلیتی در اثر رسوب کاربیدها در مرز دانه ها و تجزیه فاز γ’ مشاهده شد. در نمونه بعد از ذوب رسوبات منظم γ’ مشاهده شد. رسوب فیلم های پیوسته کاربید در مرز دانه ها سبب کاهش عمر خزشی آلیاژ شد. جدایش عناصری مانند W و Ta در حین انجماد موجب افزایش میل به تشکیل فازهای TCP شد.