سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نورالدین شایسته – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد.
جعفر حسین زاده – گروه حشرهشناسی کشاورزی، دانشکدهی کشاورزی، دانشگاه ارومیه.
نرمین صادق زاده –

چکیده:

شب پرهی کرم سیب (دانهخوار سیب Cydia pomonella (Lep.: Tortricidae) مهمترین آفت باغات سیب کشور محسوب میشود و خسارت آن بر روی سیب از اهمیت اقتصادی قابل توجهی برخوردار است. در حال حاضر تله های فرمونی به عنوان موثرترین روش برای تخمین و محاسبهی زمان مبارزه بر علیه این آفت، به کار برده میشوند. در این تحقیق از تلههای فرمونی در ۴ روستا از توابع شهرستان ارومیه با ارتفاعات مختلف بهره گرفته و هر هفته دو بار درفاصله های زمانی معین نسبت به شمارش شب پرههای شکار شده و تعیین تراکم حشره اقدام به عمل آمد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که این آفت در منطقهی ارومیه دارای سه نسل و ظهور اولین پروانهها در دهه سوم فروردین ماه، اوج پیک طی سه نسل متوالی به ترتیب، دهه سوم اردیبهشت، دهه دوم تیر و دهه دوم مرداد است. با توجه به ۷ روز بعد پیک اول و برای – نتایج به دست آمده، بهترین زمان مبارزهی شیمیایی علیه این آفت در نسل اول بعد ۵ ۵ روز بعد پیک پروازی است. – نسلهای دوم و سوم ۴