سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یاسر وحدانی هولاسو – کارشناس ارشد پترولوژی، گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان
علی حاج ابوالفتح – دکترا، استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان

چکیده:

برونزدهای لاتریتی-بوکسیتی مورد مطالعه در شرق شاهیندژ، استان آذربایجانغربی، در زون ساختاری ایران مرکزی و در داخل آهکهای سازند روته (پرمین میانی-بالایی) قرار گرفتهاند. با توجه به مطالعات کانی شناسی، نمونههای این افق از کانیهای هماتیت، کوارتز، دیاسپور، کائولینیت، آناتاز، به همراه کانیهای رسی و کربناتها تشکیل شدهاند. بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی صورت گرفته بر روی نمون ههای این افق و سنگ دیاباز موجود در منطقه بعنوان سنگ مولد آنها، همچنین طبق محاسبات تغییرات جرم انجام شده، عناصر ،Al V و Cr ،Th ،Zr ،Ti در ضمن فرآیندهای بوکسیتزایی نامتحرک بوده و در محل تغلیظ شدهاند و عناصر ،Siو PMn ،K ،Na ،Caاز محیط خارج شده و کاهش جرم نسبتا شدیدی را نشان میدهند . بر پایه محاسبات تغییرات جرم، تمامی نمونههای مطالعه شده ی این افق لاتریتی-بوکسیتی دچار کاهش جرم شده اند . این کاهش جرم در کمترین حالت ۰٫۱۹ درصد و در بیشترین حالت ۶۰٫۷۶ درصد میباشد.