سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

داود بخشی – استادیار
اُسامو آراکاوا – استاد میوه کاری، دانشکده کشاورزی و علوم زیستی، دانشگاه هیروساکی، ژاپ
انسیه قربانی – دانشجوی دکتری
صادق جمشیدیان – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانش

چکیده:

در این مطالعه، تغییرات ترکیبات فنلی پوست و گوشت سیب رقم‘فوجی’ در سمت رو به بیرون و رو به داخل بررسی شده است. در پوست رو به بیرون فلاوونول ها مواد فنلی غالب از تیر تا آبان بودند. آنتوسیانین ها دو پیک در تیر و آبان نشان دادند. اسیدهای فنلی فراوا نترین مواد در خرداد بودند که بعد از آن طی بلوغ میوه کاهش یافتند. مقدار آنتوسیانین در سمت رو به داخل بسیار اندک بود. به جز دی هیدروچالکون ها که اندکی کاهش یافتند، سایر ترکیبات فنلی با الگوهای متفاوتی افزایش یافتند. تفاوت معنی داری بین مواد فنلی گوشت در سمت رو به بیرون و سمت رو به داخل مشاهده نشد . اسیدهای فنلی فراوان ترین مواد فنلی گوشت بودند. همه مواد فنلی گوشت تا مرداد افزایش یافتند، سپس در طی شهریور دچار کاهش شدند و بعد از آن تا آبان (زمان برداشت) افزایش یافتند.