سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صادق آتشی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
کامبیز مشایخی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی علیزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهنام کامکار – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

بر یکی از عناصر ریزمغذی است که برای متابولیسم گیاهان لازم است و سبب شکل گیری پکتین دیواره سلولی، سنتزاسید مالیک، تقسیم سلولی، انتقال کربوهیدراتها و آنزیمها میشود. لذا این مطالعه به منظور بررسی اثر عنصر بر روی میزان برخی از خصوصیات بیوشیمیایی سیب رقم رداسپار در باغ آستان قدس رضوی مشهد انجام شد. محلول پاشی عنصر بر به صورت اسید بوریک در چهار سطح ۰/۴،۰/۲،۰/۱،۰/۰ درصد) روی درختان مورد نظر در پنج مرحله وبه فاصله یک ماه از یکدیگر صورت گرفت. اجرای طرح در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تیمار و چهارتکرار انجام گرفت. براساس نتایج تجزیه واریانس، اختلاف معنی داری در میزان برخی از خصوصیات بیوشیمیایی میوه تحت تاثیر تیمارهای اعمال شده مشاهده شد.(P<٠/٠٠١اسید بوریک در غلظت ۰/۲ درصد به طور معنیداری سبب افزایش آنتوسیانین، ویتامین ث و اسید مالیک میوه گردید. طبق نتایج، بیشترین میزان ویتامین ث ۱۰/۸۷۷و۱۰/۸۷۲ میلی گرم درنمونه) به ترتیب مربوط به تیمار بر ۰/۱و۰/۲ درصد بود و کمترین مقدار آن ۸/۸۵۵میلی گرم در ۱۰۰ گرم وزن تر) مربوط به تیمار شاهد بود که با تیمار ۰/۴درصد اختلاف معنیداری نشان نداد.بیشترین میزان آنتوسیانین ۰/۱۳۵میکرومول در گرم) و اسید مالیک(۳۱/۷۰۵میلی گرم در ۱۰۰ گرم نمونه) مربوط به تیماربر۰/۲درصد بود. همچنین بیشترین میزان کارتنوئید ۲۸/۹۴۳میلی گرم در گرم پوست میوه) مربوط به تیماربر۰/۴درصد بود و کمترین مقدار آن در درختان شاهد مشاهده گردید.