سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فائزه بلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی
رسول اصغری زکریا – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی
رئوف سید شریفی – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی
محمد صدقی – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی

چکیده:

در این تحقیق تغییرات اندازه و رنگ طی جوانه زنی بذور عدس تحت شرایط شوری با استفاده از تکنیک آنالیز تصویری بر پایه طرح کاملا تصادفی در چهار سطح شوری صفر و ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی مولار نمک طعام (NaCl) در سال ۱۳۸۹ در دانشگاه محقق اردبیلی مطالعه شد. عکسبرداری از مراحل جذب آب، جوانه زنی و رشد گیاهچه ای به وسیله دوربین متصل به کامپیوتر تا ۷۸ ساعت پس از شروع آزمایش هر دو ساعت یکبار انجام گرفت. آنالیز تصاویر توسط نرم افزار ImageJ انجام و تغییرات مساحت، محیط و رنگ طی زمان جذب آب اندازه گیری گردید و تغییرات آنها در طول زمان به صورت منحنی های رگرسیونی رسم شد. نتایج نشان داد که با افزایش سطوح شوری طول مرحله دوم از فرایند جذب آب و آبنوشی بذر بیشتر از طول مرحله افزایش می یابد و جوانه زنی و ظهور ریشه چه و ساقه چه در این بذور به تعویق می افتد. همچنین با افزایش سطوح شوری مقدار تغییرات رنگ بذر کمتر شده ولی در شرایط بدون تنش تغییرات رنگ بذر بیشتر و رنگ بذر روشنتر بود.