سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زلیخا شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

تغییرات اقلیمی یکی از چالشهای اصلی در قرن حاضر می باشد که جوامع بشری برای به حداقل رساندن آثار مخرب این تغییرات حداکثر تلاش خود را به کار می گیرند . وقوع پدیده هایی از قبیل افزایش یا کاهش ناگهانی دما و غیره طی یک یا چند سال را می توان دلیلی بر تغییر اقلیم منطقه دانست. افزایش میانگین دمای کره زمین و تغییرات آن نمایهای ازتغییرات اقلیمی است که در تمامی نظریههای تغییر اقلیم به آن توجه شده است. با توجه به تأثیر دما در شرایط اقلیمی هر منطقه و اهمیت پیش بینی آن در برنامه ریزی های محیطی، استفاده از روش های دقیق تر آماری برای مطالعه تغییر و پیش بینی عناصری مثل دما، کاربرد وسیعی پیدا کرده است. در تحقیق حاضر به منظور مطالعهو بررسی تغییرات آب و هوایی در شهر سنندج، علاوه بر استفاده از روش پارامتری رگرسیون خطی با توجه به ماهیت غیر خطی بودن عناصر اقلیمی، از روش ناپارامتریک آماره من- کندال برای آزمون معنی داری روند تغییرات سری های دمایی در مقیاس زمانی ماهانه و سالانه در طول آماری ۴۵ ساله استفاده شده است