مقاله مطالعه تغییرات چربی و پروتئین شیر در ارتباط با pH شکمبه در گاوهای شیری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های بالینی دام های بزرگ (دامپزشکی) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه تغییرات چربی و پروتئین شیر در ارتباط با pH شکمبه در گاوهای شیری
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چربی شیر
مقاله پروتئین شیر
مقاله رومنوسنتز
مقاله گاو شیری
مقاله pH شکمبه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی روزبهانی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: نادعلیان محمدقلی
جناب آقای / سرکار خانم: بدیعی آریا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر جهت بررسی ارتباط بین چربی و پروتئین شیر با تغییرات pH شکمبه در گاوهای شیری در گله های مورد مطالعه انجام گرفت. در این خصوص تعداد ۸۴ راس گاو شیری هلشتاین در ۷ گله در روزهای شیرواری ۶۰ تا ۱۵۰ روز (از هر گله ۱۲ راس) انتخاب شدند. نمونه های شیر جهت آزمایش چربی و پروتئین اخذ شدند. نمونه های مایع شکمبه با استفاده از روش رومنوسنتز انجام شد و pH آن با استفاده از pH متر پرتابل اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین pH شکمبه با چربی شیر وجود ندارد ولی این ارتباط بین پروتئین شیر و pH شکمبه مثبت و معنا دار بود (p<0.05). نتایج این مطالعه نشان می دهد که کاهش pH شکمبه و کاهش چربی شیر در وضعیت هایی به وجود می آیند که در آن یک جیره با کنسانتره بالا و فیبر کم (عدم بالانس جیره) به گاو شیری داده می شود و به این صورت بیان شود که اسیدوز تحت حاد شکمبه در وضعیت هایی که کاهش چربی شیر به وقوع می پیوندد پیشرفت می کند. از طرف دیگر باید توجه داشت از آن جایی که دوره و شدت بیماری ممکن است کم باشد و مدت زمان کاهش pH شکمبه به زیر نقطه برش کوتاه باشد و بیماری در گله به صورت متناوب و مزمن یا اسیدوز تحت حاد مزمن شکمبه دیده شود که با نشانه های بالینی همخوانی نداشته باشد. هنگام فرموله کردن جیره باید کلیه موارد مربوط از قبیل نوع مواد خوراکی، روش های پروسس کردن آن ها، مواد افزودنی به جیره و میزان هضم فیبر و نشاسته نیز در نظر گرفته شود تا علاوه بر حفظ pH شکمبه در مقدار مطلوب آن تغییرات چربی و پروتئین نیز کمتر بوده و تولید شیر در گله نیز در حد اپتیمم خود باشد.