مقاله مطالعه تغییرات تولید و مصرف علوفه گونه .Stipa hohenackeriana Trin. & Rupr در مراتع کردان البرز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳۳ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه تغییرات تولید و مصرف علوفه گونه .Stipa hohenackeriana Trin. & Rupr در مراتع کردان البرز
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تولید علوفه
مقاله مصرف علوفه
مقاله .Stipa hohenackeriana Trin. & Rupr
مقاله مراتع کردان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی قادر
جناب آقای / سرکار خانم: معمری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: یگانه حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گونه Stipa hohenackeriana Trin. & Rupr. یکی از گیاهان علوفه ای مناسب برای تامین علوفه مورد نیاز دام های مرتعی و حفاظت خاک در بسیاری از مراتع کشور از جمله مراتع منطقه کردان است. به منظور بررسی خصوصیات تولیدی و میزان مصرف علوفه گیاه Stipa hohenackeriana Trin. & Rupr. در مراحل مختلف فنولوژی توسط دام، این مطالعه به مدت چهار سال در مراتع کردان البرز انجام شد. بدین منظور با شروع فصل چرا و ورود دام به مرتع، میزان علوفه باقی مانده از چرای دام، تا زمان خروج دام از مرتع با فواصل یک ماهه برداشت شد و از تفاضل آن از تولید در داخل قطعه محصور، میزان مصرف از گونه تعیین شد. سرانجام به منظور تاثیر سال های مورد مطالعه و ماه های برداشت بر تولید و مصرف گونه تحت بررسی در منطقه مورد مطالعه، اعداد و ارقام حاصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به طور کلی نتایج نشان می دهد که سال چهارم بیشترین مقدار و سال اول کمترین مقدار تولید تولید گونه Stipa hohenackeriana را به خود اختصاص داده است. سال (۱۳۸۶) دارای کمترین میزان مصرف و سال (۱۳۸۸) نیز دارای بیشترین میزان مصرف بوده است. همچنین دوره رشد و تولید علوفه گونه Stipa hohenackeriana Trin. & Rupr. در فصل بهار است که در اردیبهشت ماه به حداکثر مقدار خود رسیده و بعد از آن به سمت تیر ماه روند نزولی طی می کند. علوفه حاصل از این گونه در اردیبهشت ماه به شدت مورد چرای دام منطقه قرار گرفته است. هر چه به سمت تیرماه پیش می رویم از مصرف این گیاه توسط دام کاسته می شود. به نظر می رسد که با کامل شدن مراحل رشد، این گونه حالت خشبی پیدا کرده و دام تمایل کمتر به چرای آن دارد. در نتیجه مقدار مصرف آن توسط دام کاهش می یابد.