سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صدیقه خورشید – عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
زهرا علمایی – دانشجوی کارشناسی ارشد ام بی ا

چکیده:

هدف این پژوهش مطالعه تطبیقی کارافرینی سازمان شرکت های کوچک و متوسط فعال درصنایع تولیدی استان البرز است تحقیق به شیوه توصیفی پیمایشی است جامعه آماری این تحقیق ازبیست صنعت تولیدی استان البرز تشکیل شده است که درمرحله اول ده صنعت بصورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شده است سپس ۱۴۳ نفرازمدیران شرکت های کوچک و متوسط فعال دردرون این صنایع بطریقه نمونه برداری دردسترس نمونه آماری این تحقیق را تشکیل داده اند ازپرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری داده های تحقیق استفاده شده است برای تحلیل داده ها و ازمون فرضیه های تحقیق ازازمونهای تفاوت میانگین تک نمونه ای مستقل دو نمونه ای مستقل ANOVA یک راهه استفاده شده است نتایج تحقیق نشان داد میانگین امتیاز کارآفرینی سازمانی درکل و پیشگام بودن نوجویی نوشوندگی استراتژیک و ریسک پذیری ازمقدار ازمون T-value=3 تفاوت معنی داری نشان داده است درحالیکه میانگین امتیاز ایجاد کسبو کارمخاطره امیز جدیدازمقدار آزمون T-value=3 تفاوت معنی داری نشان نداده است بین صنایع مورد مطالعه ازلحاظ کارافرینی سازمانی درکل و پیشگام بودن نوجویی ایجاد کسب و کارمخاطره امیز جدید و ریسک پذیری تفاوت معنی داری وجود دارد.