سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبدالحمید صفایی قادیکلایی – عضو هیئت علمی و استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و علوم ادار
فاطمه حاجی آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دان

چکیده:

امروزه به دلیل سرعت یافتن توسعه صنایع و افزایش روز افزون ضایعات در بخش های صنعی و خانگی، خطرات جدی و جبران ناپذیری بر محیط زیست تحمیل شده است و منابع بسرعت بمصرف می رسند. از این رو توجه به پارادایم های ناب و سبز جهت حذفضایعات و کاهش مصرف منابع ضروری بنظر می رسد. تولید ناب یک فلسفه و نگرش جدید به تولید است و هدف آن حذف هر فرآیند فاقد ارزش افزوده برا ی مشتری از مرحله تهیه مواد اولیه تا فروش است . تولید سبزGM) )، بعنوان یک استراتژی کلیدی برای توسعه پایدار و مدلی پیشرفته برای تولید بنگاه ها شناخته شده است که اصول حفاظت زیست محیطی را با صرفه جویی انرژی در تولید و فعالیتهای خدماتی، یکپارچه می کند تا علاوه بر کاهش ضایعات صنعتی، انرژی و منابع کمیاب را ذخیره نموده و ضمن دستیابی به تولید اقتصادی، آلودگی را نیز کاهش دهد. در این مقاله ابتدا به تعریف پارادایمهای سبز و ناب پرداختیم و سپس با مروری بر ادبیات موجود شباهت ها و تفاوتهای آنها را لیست نمودیم. در طی این بررسی، مهمترین شباهت بین این دو پارادایم هدف کاهش ضایعات بود و تفاوت عمده آن ها دیدگاهشان در مورد ماهیت محیط زیست و نگرش آن ها به حمل و نقل و انتشاراتCO2شناسایی گردید و در نهایت نتیجه گیری شد که گرچه نواحیای وجود دارد که این دو مفهوم نامشابه اند ولی ادغام این دو استراتژی ضروری است و این توجه به این مفاهیم بطور همزمان، بهرهبرداری کامل از هم افزایی حاصل از ترکیب ناب و سبز را ممکن میسازد.