سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا محبوبی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نورمحمد آبیار – محققم رکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

تحقیق ح اضر با هدف شناخت وجوه شباهت یا اختلاف بین خصوصیات ترویجی ارتباطی و مشارکتی نظامهای بهره برداری در استان گلستان به اجرا در آمده است تحقیق از نوع توصیفی بوده است کلیه واحدهای بهره برداری کشاورزی استان گلستان مشتمل بر دهقانی تعاونی تولید مشاع، تجاری بزرگ، متوسط و کوچک و اجاره داری جامعه آماری این تحقیق را تشکیل میدادند حجم کلی نمونه ها در کلیه نظامهای بهره برداری مورد بررسی با استفاده از فرمول منطقی کوکران ۴۱۸ بهره بردار تعیین گردید روش نمونه گیری شامل نمونه گیری طبقه ای و خوشه ای چند مرحله ای بوده است ابزار تحقیق پرسشنامه بوده که روایی آن برمبنای نظرات متخصصان و کارشناسان ترویج و نظامهای بهره برداری و پایایی آن از طریق آزمون کرونباخ آلفا درنمونه ای خارج از جامعه آماری مورد ارزیابی قرار گرتف که معادل ۰/۸۸ بوده است. تکنیکهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها شامل تکنیک های آمار توصیفی چون میانگین فراوانی درصد انحراف معیار بوده است اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار Spss تحت ویندوز مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است نتایج تحقیق نشان داد که مناسب ترین نظامهای بهره برداری برای تعامل با محققان و مراکز تحقیقاتی نظامهای بقهره برداری دهقانی تعاونی اجاره ای مشاع و تجاری کوچک برای مشارکت د راجرای طرح های مشترک تحقیقی و ترویجی نظام های بهره برداری دهقانی اجاره ای مشاع، بهره برداری متوسط و بزرگ برای برنامه های رادیویی بهره برداران اجاره ای و تجاری متوسط وبرای توزیع نشریات ترویجی نظامهای بهره برداری تعاونی و مشاع هستند.